Faglige metoder

CareCompagniet vægter fagligheden højt, og derfor har alle vores ansatte indsigt i de faglige metoder, som anvendes i kommunerne. Vores faglige indsigt bidrager til et bedre samarbejde mellem samarbejdspartnere og CareCompagniet. Dette afspejles i borgerens udvikling og er med til at skabe den endelige forandring og de positive resultater.

Med vores støtteperson får du
Integrated Children’s System (ICS)
Signs of Safety (SOS)
Voksenudredningsmetoden (VUM)
Masterplanen
En indsats som kan leveres med ønsket om et specifikt sprog eller dialekt

Integrated Children’s System

Integrated Children’s System (ICS)  er en socialfaglig arbejdsmetode som på nuværende tidspunkt anvendes af 88 kommuner, jævnfør Socialstyrelsen.

I de kommuner hvor ICS metoden er implementeret, anvendes den til at sikre en systematisk og helhedsorienteret vurdering af barnets behov. ICS systematikken er illustreret i ICS-trekanten, hvor hver side tager afsæt i et område, som har tilknytning til barnet eller den unge.

CareCompagniets ansatte har faglig indsigt i ICS metoden og vi anvender metoden i praksis, i de sager som vi påtager os. Vi har indsigt i de kommunale procedurer for udarbejdelsen af den børnefaglige undersøgelse og dernæst handleplanen. Vi arbejder ud fra de forskellige områder, som påvirker barnets/familiens trivsel og udvikling. Dernæst udarbejder vi en fyldestgørende statusrapport med udgangspunkt i ICS metoden, med de forskellige punkter som vi anser som relevante. 

Faglige metoder
Signs of safety

Signs of Safety

Signs of Safety er en metode til at styrke det tværfaglige samarbejde mellem familier og fagpersoner omkring børn og unge i udsatte positioner. Metoden anvendes i børnesager og formålet er at skabe et samarbejde og partnerskab med familien om en løsning, der kan skabe sikkerhed og trivsel for barnet. Det er et konkret redskab, som fokuserer på beskyttelsesfaktorer og på at skabe grundlag for en balanceret risikovurdering af barnet og familien. Metoden bygger på en anerkendende, ressource- og løsningsfokuseret tilgang.

CareCompagniets ansatte har faglig indsigt i Signs of Safety metoden. Således har den ansatte mulighed for at støtte op om barnets og familiens beskyttelsesfaktorer og derigennem bidrage til de bedste forudsætninger for udvikling og trivsel.

VUM voksenudredningsmetode

Voksenudredningsmetoden er en socialfaglig arbejdsmetode til sagsbehandling og udredning på handicap- og udsatte voksenområdet. Metoden har til formål, at forbedre den faglige og lovgivningsmæssige kvalitet i sagsbehandlingen, med udgangspunkt i den enkelte borger. Dertil at skabe en sammenhængende og helhedsorienteret indsats med borgeren i centrum. Metoden er med til at understøtte, at sagsbehandlingen følger en række centrale principper for god sagsbehandling.

CareCompagniets ansatte har faglig indsigt i voksenudredningsmetoden og har dermed en klar indsigt i, hvordan den kommunale proces inden for handicap- og udsatte voksenområdet forløber. CareCompagniets ansatte har på baggrund af deres indsigt og viden om voksenudredningsmetoden, mulighed for at støtte den enkelte borger mest mulig i forløbet.

VUM

Masterplanen

Masterplanen er en helhedsplan, som er målrettet borgere over 18 år, som på grund af en nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, har behov for støtte til udvikling og kompensation. Masterplanens fokus er den individuelle borgers udviklingsperspektiv, således at borgeren støttes i retning af en større mestring af eget liv.

CareCompagniets ansatte har faglig indsigt i Masterplanen og den kommunale proces. I CareCompagniet arbejdes der ud fra Masterplanen, når der arbejdes med borgere med en nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller borgere med særlige sociale problemer. CareCompagniet tager udgangspunkt i den enkelte borgers behov for støtte og arbejder hen imod at gøre borgeren så selvstændig som mulig, med det formål at borgeren opnår mest mulig kontrol og styring over eget liv. Målet er at bevare eller forbedre borgerens fysiske, psykiske eller sociale funktioner.

Masterplanen understøtter de fem socialpolitiske pejlemærker, der danner grundlag for vores metodiske arbejde:

Afklaring af borgerens ressourcer og problemstillinger med efterfølgende handling
Yde støtte med udgangspunkt i borgerens funktionsniveau til at rehabilitere borgerens kompetencer, med henblik på uddannelse, beskæftigelse, bolig og fritid
Fokus på at fastholde borgeren i at overholde aftaler, fastholde aktiviteter, samt at skabe faste rammer i dagligdagen
Yde støtte til borgeren med henblik på at udvide netværk samt sociale relationer
Motivere borgeren til at være en del af samfundet og udvikle nye kompetencer eller interesser

Hvordan kan vi hjælpe dig?

Spørgsmål og svar hjælper os alle til at gro, har du nogle?

Ønsker du at modtage tilbud på en konkret indsats?

Scroll to top
Indhent tilbud